1 Timothy Week 5 (Zulu) –

Ukucabangiseni umlayezo wangeSonto?
[ca_audio url=”http://static.ncfchurch.org.za/audio/insiderinfo/2012/TheCoach/InsiderInfo_timothy_relationships_wk5.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]
Indaba Yami

Chaza umndeni ophelele?

Liwumndeni kanjani ibandla?

Chaza lemisho elandelayo:
ibandla likhonela mina
ibandla likhonela abampofu
ibandla likhonela abalahlekileyo

Umndeni kumele uzinakekele kanjani izidingo zelunga lomndeni? Kuyafana yini lokhu nasebandleni? Uma kunjalo, onjani okumele anakekelwe ibandla?

Libonakala ngani ibandla elinothando?

Injula nokujiya

Funda 1 Timothy 5:1-8
Lamavesi akuveza kanjani ukuthi ibandla lingumndeni?

Lamavesi asikhanyisela ukuthi sibaphathe kanjani:
abadala
amadoda amasha
abesifazane asebekhulile
abesifazane abasha

Kusho ukuthini ukuthi “ngenhlanzeko ephelele”? Lokhu kungenzeka kanjani?

Kwenzeka kanjani ngaba”felokazi”? Ngabe ucabanga ukuthi ukunakekela kugcina kubafelokazi kuphela yini?

Libanakekela kanjani abanye ibandla njengomndeni?
_
Funda James 1:26-27
Iyini inkolelo nokukholwa? Ubhekeni uNkulunkulu ezimpilweni zethu?

Likuveza kanjani lelivesi ukuthi akuyi ngokushoyo kodwa okwenzayo okubalulekile?

Lamavesi angasetshenziswa kanjani ekuhlanganeni kwethu kuMasibambisane?