1 Timothy Week 6 (Zulu) –

Insider Info:

[ca_audio url=”http://static.ncfchurch.org.za/audio/insiderinfo/2012/TheCoach/timothy_wk6_finance.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

1 Thimothewu 6
ISIBUYEKEZO ESISHESHAYO
Ikuphi okuye kwagqama kakhulu kuwena emlayezweni wangeSonto? Ukucabangiseni?

INDABA YAMI

Chaza indlela izwe eliyiqhakambisa futhi liyibone ngayo imali nomnotho?

Chaza indlela ibhayibheli eliyiveza ngayo indaba yokuthola imali nomnotho.

Chaza lomusho olandelayo – “Uma ulifunda ibhayibheli ozokuthola ukuthi uNkulunkulu ufuna simthande sithande nabantu imali nezinto kusetshenziswe. Ngeshwa ezweni esiphila kulo leliqiniso liyaphendukezelwa. Sithanda izinto nemali bese sisebenzisa abantu noNkulunkulu”

Kumele amakristu ayibheke kanjani imali nomcebo?

INJULA NOKUJIYA

Funda u-1 Thimothewu 6:1-20
Ikuphi okukuhlaba umxhwele ekuqaleni uma ufunda lamavesi?

Ucabanga ukuthi uPawuli uthi kubi yini ukuba nemali nokuceba?

Imali nomhobholo “kuwugibe” noma “isicupho” kanjani?

Kuhlobene yini ukwesaba nokuhaha? Uma kunjalo, kanjani?

Kubonakala kanjani ukweneliseka kuKristu?

UJesu ukhuluma ngokweneliseka nomhobholo kuMathewu 6:19-34
Siwufuna kanjani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe?

UJesu usitshela ngokuthi singakhazeki, kubonakala kanjani ukuphila ngokungakhathazeki?

Singayisebenzisa kanjani imali ukuthanda uNkulunkulu?