Khumbul’ekhaya (Zulu) –

Khumbul’ekhaya

Esisheshayo 
Emva kokuzwa umlayezo wangeSonto yini ekujabulisayo noyiphokophelele kakhulu kuloluchungechunge olusha?

Ndaba Yami

Sikhona yini isikhathi empilweni yakho lapho owake wazizwela khona  injabulo/intokozo/ukweneliseka? Chaza ukuthi kwenzakalani nemizwa owaba nayo?

Ungayichaza kanjani injabulo? Uyini umehluko phakathi kwentokozo nenjabulo?

Uyini umbono wakho kulomusho olandelayo:
– Intokozo ukwenela nokwaneliseka ngemanje nengomuso

Injule Nokujiya 

Ucabanga ukuthi uNkulunklu uyichaza kanjani intokozo? Ucabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ujabule?

Funda Psalm 16:11
Kungenzeka yini ukuphila impilo egcwele intokozo? Ngokuya kwalelivesi kungenzeka kanjani?

Uyini umehluko phakathi “kwenjabulo yasemhlabeni” Ne”njabulo engunaphakade”? Kuhlangana kanjani lokhu nokujabula?

Funda Nehemiah 8:10
Lithini lelivesi ngokuthokozela impilo?

Injabulo kaNkulunkulu ikunika kanjani amandla? Kusho ukuthini lokhu?

Funda Matthew 13:44
Sifundani ngentokozo kulelivesi?

Kujwayeleke ukuthi uma sifunda lelivesi sizibone njengomuntu owadayisa konke wase ethola ingcebo (uKristu), kodwa lelivesi lingoJesu edayisa konke ayenakho (ebekela eceleni ubukhosi bezulu efela izono zababantu) ethenga ingcebo (wena nami). Kusho ukuthini lokhu kuwena?

Kusho ukuthini ukuthi uJesu wakuthatha njenge”ntokozo” ukudayisa konke ngenxa yakho nami? Lokhu kuyichaza kanjani indlela entsha okumele siqonde ngayo “intokozo”?